Zamknij okno
Prezentacja

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.dpsprudnik.pl wraz z BIP.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 9 października 2015

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-08-01.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona jest przebudowie i dostosowywaniu do wymogów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31

 • Data aktualizacji oświadczenia: 2022-03-31.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

 • Brak elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Staszewski Maciej,  {{spam@urzadochronyemaila.gov}}'.replace(/{{.+?(}})/g, e) ; document.write(l); })(); ">. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774362858. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/  

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-200 Prudnik, Młyńska 11
Tel.: 77 436 28 58
E-mail:  {{spam@urzadochronyemaila.gov}}'.replace(/{{.+?(}})/g, e) ; document.write(l); })(); ">

Strona internetowa: www.dpsprudnk.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Młyńska 11

 • Obiekt nie posiada miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością bezpośrednio przy wejściu do budynku.  Naprzeciw wejścia znajduje się bezpłatny parking publiczny wraz z miejscem dla osoby niepełnosprawnej.
 • Na teren DPS prowadzą również schody oraz boczne wejście bezpośrednio od ul. Młyńskiej
 • Obiekt posiada windę. Aby skorzystać z windy należy udać się do wejścia bocznego przy ul. Młyńskiej. Winda posiada wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz niedowidzących.
 • Drzwi wejściowe główne otwierane są po włączeniu dzwonka przez pracownika jednostki. Bezkolizyjne wejście umożliwia boczne wejście od ul. Młyńskiej (za pomocą bramofonu):
 • Na parterze budynku (wejście główne) znajduje się:

               - Sekretariat, gabinet pielęgniarski  oraz księgowość,

 • Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się:

               - Pokoje mieszkalne oraz pomieszczenia terapii zajęciowej.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zapewniamy wszystkim zainteresowanym przy załatwianiu spraw urzędowych bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego. Usługa realizowana jest na wniosek, który musi zostać przekazany do Jednostki  co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Wniosek może zostać przesłany w następujący sposób:

 • elektronicznie na adres e-mail na adres:  {{spam@urzadochronyemaila.gov}}'.replace(/{{.+?(}})/g, e) ; document.write(l); })(); ">
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej  w Prudniku, ul. Młyńska 11, 48-200 Prudnik (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez urząd),
 • lub dostarczony osobiście do Biura Sekretariatu na parterze budynku.

Załatwianie Sprawy przy pomocy osoby przybranej

W kontakcie ze Jednostką osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo skorzystać z pomocy osoby przybranej, tj. każdej innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabosłyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwianiu spraw w DPS Prudnik.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

 

Ten odnośnik otworzy się w nowym oknie

Czy chcesz przejść do strony: i otworzyć ją w nowym oknie?


Tak przechodzę lub Anuluj i schowaj okno